Měření radonu je pro nový dům ze zákona nutné

 

Na otázku, proč je vlastně radon nebezpečný našemu zdraví a proč tedy provádíme jeho měření, se vám často nedostane dostatečné odpovědi, naopak většina odpovědí skončí otázkou, co to radon je a proč provádíme měření radonu.

Radon je vzácný radioaktivní plyn, který vzniká jako radioaktivní rozpad uranu a radia. Při rozpadání uranu v půdě vzniká radium a z něj poté plyn zvaný radon. Částice, které se uvolňují, jsou nebezpečné pro naše zdraví, mohou poškodit plíce a rapidně podporují vznik rakoviny plic. Pro územní a stavební řízení je nutný protiradonový průzkum stavebního pozemku.

Odborná firma, která se na měření radonu specializuje, musí být v oboru kvalifikována a musí vlastnit platné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), změří fyzikální charakter geologického podloží stavby, aktivitu radonu v půdě, propustnost půd pod základy domu (zjišťuje se koncentrace radonu obsažená v plynech geologického podloží stavby; tato koncentrace se pak vyjadřuje hodnotami jeho objemové aktivity ve vzorcích půdního vzduchu). Na základě měření pak firma vypracuje požadovaný posudek (protokol), kde se stanoví daná kategorie radonového rizika. Firma Geologická služba s.r.o. se zabývá i zakládáním staveb a povolením studny.

Comments are closed

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich